INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ W 2022

Sporządzona na podstawie art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób praw prawnych

1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

1.Oznaczenie formy prawnej
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

2.Numer REGON/NIP
REGON: 243182330,
NIP: 5732844616

3.Firma, pod która spółka działa
FRANK-CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

4. Adres
ul. JAGIELLOŃSKA 147/151, 42-200 CZĘSTOCHOWA

1.2. CEL SPORZĄDZENIA INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Niniejszy dokument przedstawia informację o realizowanej strategii podatkowej w 2022 r. przez Frank-Cars spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Frank-Cars” lub „Spółka”)

Celem sporządzenia informacji jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, zgodnie z którym podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro, a także działający w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez grupę przychodów, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Spółki rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i zakończony 31 grudnia 2022 r. („Rok Podatkowy”).

Spółka posiada strategię podatkową, wskazującą podejście Spółki do zarządzania funkcją podatkową, określającą formuły decyzyjne, cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.

1.3. PODSTAWA PRAWNA INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została przygotowana zgodnie z wymogami art. 27c Ustawy o CIT.

2. ELEMENTY INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

2.1. PROCESY I PROCEDURY PODATKOWE

Strategia podatkowa Spółki opiera się na uczciwym i rzetelnym wypełnianiu obowiązków podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Spółka dokłada należytej staranności w rozliczeniach podatkowych oraz dąży do minimalizacji potencjalnego ryzyka podatkowego, analizując przy tym implikacje podatkowe związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz poszczególnymi operacjami gospodarczymi, co zapewnia identyfikację, kontrolę i raportowanie ryzyk podatkowych. W konsekwencji

Spółka stosuje konserwatywne podejście w podejmowaniu decyzji dotyczących obszarów, które potencjalnie mogłyby stać się przedmiotem kontrowersji podatkowych, wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków.

Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i zachowaniem przy tym należytej staranności. Obowiązki podatkowe związane z rozliczeniami podatkowymi Spółki realizowane są przy udziale doświadczonych pracowników oraz w ścisłej współpracy z zewnętrznymi doradcami w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego i prawnego, którzy zapewniają prawidłowe wypełnianie tych obowiązków.

Spółka posiada stałe umowy z zewnętrznymi doradcami prawnymi, a także wewnętrzny dział księgowości zajmujący się bieżącymi rozliczeniami.

Spółka realizuje procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące:

 • zebranie źródeł niezbędnych do ustalenia podstawy opodatkowania,
 • obliczenie podstawy opodatkowania,
 • kalkulacja podatku,
 • zadeklarowanie zobowiązania podatkowego,
 • zapłata podatku.


2.2. DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

W 2022 roku Spółka otwarcie i przejrzyście komunikowała się z organami podatkowymi w bieżących sprawach podatkowych, dostarczając wszystkie wyjaśnienia oraz wymagane informacje. Ewentualne nieumyślne omyłki w przekazywanych informacjach kierowanych do organów podatkowych są przez Spółkę identyfikowane najszybciej jak to możliwe oraz poddawane odpowiednim korektom.

Spółka w Roku Podatkowym nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (tj. nie uczestniczyła w Programie Współdziałania).

2.3. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH, W TYM INFORMACJE O SCHEMATACH PODATKOWYCH

Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium RP Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki na terenie Polski. Spółka dokładała wszelkich starań, aby przekazywane informacje odwzorowywały stan faktyczny oraz były kompletne, aktualne i zrozumiałe.

W obszarach podatkowych, które nie zostały zagospodarowane dokumentami pisemnymi, Spółka dba o zapewnienie odpowiednich zasobów i procesów w celu spełnienia wymogów ustawowych oraz prawidłowego wykonania przepisów prawa podatkowego.

Spółka płaci podatek dochodowy od osób prawnych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest podatnikiem podatku od towarów i usług, opłaca podatki lokalne. Ma świadomość, że opłacanie podatków należy do jej obowiązków, stanowi wypełnienie roli, jaką nakłada na nią ustawodawca i przyczynia się do socjalnego, ekonomicznego i społecznego funkcjonowania państwa Spółka składa niezbędne deklaracje podatkowe w terminach ustawowych.

W Roku Podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu m.in. do następujących podatków i opłat:

 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek od towarów i usług,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek akcyzowy.


2.4. INFORMACJA O LICZBIE PRZEKAZANYCH SZEFOWI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ INFORMACJI O SCHEMATACH PODATKOWYCH

W okresie sprawozdawczym Spółka nie zidentyfikowała i w konsekwencji nie zgłaszała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych w trybie art. 86a i nast. Ordynacji podatkowej.

2.5. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W okresie sprawozdawczym Spółka dokonywała transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których sumaryczna wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki. Wartość łączna tych transakcji to: przychody netto ze sprzedaży od podmiotu powiązanego w okresie sprawozdawczym wyniosły: 411 455,18 zł i składały się na to przychody ze sprzedaży towarów (części i zbycie środka trwałego) oraz usług (usługi serwisowe), koszty powstałe na skutek nabycia od podmiotu powiązanego w okresie sprawozdawczym wyniosły: 3 594 944,22 zł i składały się na to koszty związane z zakupem towarów i usług, a także koszty wynikające z obsługi ustanowionych zabezpieczeń.

2.6. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NIEBĘDĄCYMI REZYDENTAMI PODATKOWYMI RP

W Roku Podatkowym Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, których wartość liczona odrębnie dla każdej z transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

2.7. PLANOWANE LUB PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁANI RESTRUKTURYZACYJNE

W 2022 r. Spółka nie podejmowała ani nie planowała podjąć żadnych działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki.

2.8. INFORMACJE O ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WNIOSKACH

W 2022 r. Spółka nie złożyła żadnych wniosków o wydanie:

 • indywidualnej interpretacji podatkowej,
 • ogólnej interpretacji podatkowej,
 • wiążącej informacji stawkowej (WIS),
 • informacji akcyzowej (WIA),
 • decyzji APA.


2.9. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH PODATNIKA NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji Podatkowej.

W szczególności na powyżej wskazanych terytoriach / krajach Spółka w 2022 r.:

 • nie była zarejestrowana w celu rozliczania podatków,
 • nie składała deklaracji ani formularzy podatkowych,
 • nie pobierała i nie odprowadzała podatków.